A, PIANOFORTE, európai sugárvédelmi kutatási partnerség hozzájárul a lakosság, a munkavállalók, a betegek és a környezet védelmének javításához a környezeti, foglalkozási és orvosi sugárterheléssel szemben. Az 58 partnert, akik az Európai Unió 22 országát, valamint az Egyesült Királyságot és Norvégiát képviselik, a Francia Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Intézet (IRSN) koordinálja. A projekt társfinanszírozói az Európai Unió EURATOM programja és a résztvevő országok. A kutatási tevékenységek révén a PIANOFORTE hozzájárul az olyan európai irányelvek megvalósításhoz, mint a rák elleni küzdelem európai terve, a zöld növekedési megállapodás, valamint az ipari és természeti kockázatok csökkentését célzó ütemterv végrehajtása.

A 2022. június 14-én Párizsban elindított PIANOFORTE kutatási partnerség célja, hogy bővítse a ismereteket és előmozdítsa az innovációt a lakosság, a betegek, a munkavállalók és a környezet védelme érdekében a sugárvédelem területén.

A megfogalmazott tudományos kihívások révén a partnerség célul tűzte ki, hogy hozzájáruljon az olyan kiemelt európai irányelvekhez, mint a rák elleni küzdelem (európai rákellenes terv), az egészség védelme a környezeti kockázatokkal szemben (zöld megállapodás a növekedésért), illetve katasztrófahelyzetekben a felkészülés és az ellenállóképesség javítása (a sendai katasztrófakockázat-csökkentési keretprogram alkalmazása).

E partnerség keretében 2023 és 2025 között legalább három pályázati felhívás kerül kihirdetésre, amelyen az európai sugárvédelmi kutatói közösség valamennyi tagja részt vehet. A felhívások középpontjában az alábbi négy téma áll majd:

– a betegek sugárvédelmének javítása az ionizáló sugárzás orvosi célú alkalmazásai mellett,

– az ionizáló sugárzásra adott egyéni válasz változékonyságának pontosabb megértése,

– a kis dózisú ionizáló sugárzásnak való hosszú ideig tartó kitettség esetén végbemenő mechanizmusok vizsgálata, és

– a felkészülés és az ellenálló képesség javítása nukleáris, illetve radiológiai balesetek utáni válsághelyzetben.

A pályázati felhívás tárgyát képező tudományos témák prioritásainak meghatározásakor a PIANOFORTE projekt kiemelt figyelmet fordít az összes érintett (hatóságok, civil társadalom, sugárvédelmi szakemberek, szakértők stb.) bevonására, valamint arra, hogy a kutatás ténylegesen hogyan járul hozzá a sugárvédelem megerősítéséhez. A célkitűzés az, hogy a felhívás lehető legmagasabb szinten feleljen meg a sugárvédelemben érdekelt felek elvárásainak és azok integrálására is sor kerüljön. E partnerségnek az is kifejezett célja, hogy kapcsolatot teremtsen a „nem Euratom” területeken végzett kutatási tevékenységekkel, különös tekintettel az egészségügyi ágazatra.

Ezeken a kutatási tevékenységeken túl a PIANOFORTE hozzájárul a nemzetközileg elismert európai sugárvédelmi szakértelem kapacitásainak fenntartásához egyfelől a meglévő, korszerű kutatási infrastruktúrák hozzáférhetőségének, használatának és megosztásának előmozdításával, másfelől oktatási és képzési tevékenységek megvalósításával.

A partnerség korábbi munkák eredményeire épít, elsősorban a Horizont 2020 keretében lezajlott, 2020-ban véget ért CONCERT projekt eredményeire, ugyanakkor más, a közelmúltban befejezett vagy folyamatban lévő európai projektek, mint például a MEDIRAD, a HARMONIC, a RadoNorm vagy a SINFONIA projektek eredményeiből is felhasználja majd.

A PIANOFORTE jelenleg 22 uniós ország, továbbá az Egyesült Királyság és Norvégia 58 partneréből áll. A projektben részt vesznek állami kutatási szervezetek, sugárvédelmi hatóságok és egyetemek is, továbbá a hat európai sugárvédelmi kutatási platform (MELODI, EURADOS, EURAMED, NERIS, ALLIANCE és SHARE). Ez a kezdeti konzorcium várhatóan bővülni fog azokkal a szervezetekkel, amelyek a projekt pályázati felhívásain sikeresen szerepelnek.

Az Energiatudományi Kutatóközpont munkatársai öt munkacsomagban vesznek részt. Feladatunk egy konzultációs folyamat szervezése a sugárvédelemben érintettek körében, amely a pályázati felhívások témáinak finomításához járul majd hozzá, illetve olyan találkozók szervezése, amelyek során a PIANOFORTE projekt keretében elért eredményeket és annak az európai sugárvédelemre gyakorolt hatásait ismerhetik meg az európai sugárvédelmi hivatalok. Fiatal kutatók és szakemberek fenntartható hálózatépítésének fejlesztését is segítjük, mint a projekt e feladatának felelősei. Feladatunk továbbá egy olyan gyakorlati útmutató kialakítása, amely fenntartható módon biztosítja az európai sugárvédelmi infrastruktúrákhoz való hozzáférést.

Az Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztálya 3 munkacsoportban vesz részt. A projekt keretében a kettes munkacsoportban annak a feladatnak a vezetői, amely a meghirdetésre kerülő három belső kutatási pályázat tematikájának a kidolgozását végzi. Ezen kívül részt vesznek az összehangolt sugárvédelmi oktatást és a fiatal kutatók utánpótlását támogató munkacsoport munkájában. Továbbá, a projekt eredményeit bemutató és a tágabb tudományos közösséggel való interakció kialakításában is szerepet vállalnak.

A PIANOFORTE együttműködés 5 évig tart, és várhatóan 2027-ben ér véget. A PIANOFORTE becsült költségvetése 46 millió euró, amelynek 65%-át az Európai Unió, a többit pedig a partnerországok finanszírozzák. A partnerség koordinátora az IRSN.

Categories: Hírek