ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 AdatEnergiatudományi Kutatóközpont
1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiHUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Angol nyelven: HUN-REN Centre for Energy Research Rövidített neve: HUN-REN EK   1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.   Tel: +36 1 392 2222   A Kutatóközpont honlapja: http//www.ek.hun-ren.hu Elektronikus levélcím:  info@ek-cer.hu                                        kommunikacio@ek.hun-ren.hu  
2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataihttps://www.ek.hun-ren.hu/organogram/    
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Főigazgató: Dr. Horváth Ákos
horvath.akos@ek.hun-ren.hu  

Intézetigazgatók:
Atomenergia-kutató Intézet Főigazgató, intézetigazgató: Dr.Horváth Ákos
horvath.akos@ek.hun-ren.hu  

Energia-és Környezetbiztonsági Intézet
Főigazgató-helyettes, intézetigazgató: Dr. Belgya Tamás
belgya.tamas@ek.hun-ren.hu  

Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet
Főigazgató-helyettes, intézetigazgató: Pécz Béla
pecz.bela@ek.hun-ren.hu  

Gazdasági szervezet
gazdasági vezető: Grób Ildikó
grob.ildiko@ek.hun-ren.hu  

Minőségügyi Szervezet
vezető: Lengyel-Makai Réka  
lengyel.reka@ek.hun-ren.hu  

Biztosítéki Felelős
vezető: Danczák Ákos  
danczak.akos@ek.hun-ren.hu  

Reaktor Üzem
vezető: Juhász Péter
juhasz.peter@ek.hun-ren.hu  

Környezetvédelmi Szolgálat
vezető:Endrődi Gáborné  
endrodi.gaborne@ek.hun-ren.hu  

Műszaki Tudományos Szakértői Szervezet
Vezető: Baranyainé Fliszár Rózsa
baranyai.rozsa@ek.hun-ren.hu  

Informatikai csoport
vezető: Tamás Gergely
tamas.gergely@ek.hun-ren.hu  
4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend 
5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeNem testületi szerv.
6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adataiNincs felügyelt költségvetési szerv.
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeKFKI Üzemeltető Kft.
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
uzemelteto@kfkipark.hu
Tulajdoni hányad:
58,4 %  

AEMI Atomenergia Mérnökiroda Kft.
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
gado.janos@ek-cer.hu
Tulajdoni hányad:
11,25 %  

IZINTA Kft.
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
info@izinta.hu
Tulajdoni hányad:
81,2 %    

CEFusion Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs, Patkó utca 9..
Tulajdoni hányad:
55%

ADIMTECH Elektronikai Fejlesztő, Rendszertechnikai és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Tulajdoni hányad:
7,129%
8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjaiNincs releváns adat.
9.A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélyeNincs releváns adat.
10.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveNincs releváns adat.
11.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiA felügyeleti, irányító szervi feladatokat ellátó testület neve:
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága
Székhelye: 1052 Budapest, Piarista utca 4. 
Telefon :   ( 36) 30 160 3976, ( 36) 30 155 9978
E-mail :  fotitkar@elkh.org 
Honlap : www.elkh.org   

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 AdatEnergiatudományi Kutatóközpont
1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeSZMSZ:  https://www.ek.hun-ren.hu/wp-content/uploads/SzMSz_2023_11_28.pdf
2. *Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelvenAz EK esetében nem értelmezhető adat
3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladataiAz EK esetében nem értelmezhető adat
4.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlAz EK esetében nem értelmezhető adat
5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekAz EK esetében nem értelmezhető adat.
6.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségeiAz EK esetében nem értelmezhető adat.
7.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékehttps://www.ek.hun-ren.hu/ publikaciok/
8.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaAz EK esetében nem értelmezhető ada
9.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólAz EK esetében nem értelmezhető ada
10.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekhttps://www.ek.hun-ren.hu/
11.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukhttps://www.ek.hun-ren.hu/ allasajanlatok/
12.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiNem releváns, közérdekű adat nem áll rendelkezésre. Nyilvános megállapításokat nem tartalmazott.
13. *A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neveAz Energiatudományi Kutatóközpont adatvédelmi tisztségviselője:
Dr. György András, SBGK Ügyvédi Iroda
Tel.: 06 1 461 1000
E-mail: andras.gyorgy@sbgk.hu  
14.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukAz EK esetében nem értelmezhető adat.
15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiAz EK esetében nem értelmezhető adat.
16.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félAz EK esetében nem értelmezhető adat.
17.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekAz EK esetében nem értelmezhető adat.
18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listaAz EK esetében nem értelmezhető adat.
19. *A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Az EK esetében nem értelmezhető adat.
20. *A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változataAz EK esetében nem értelmezhető adat.
21. *A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesenAz EK esetében nem értelmezhető adat.
22. *A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatásAz EK esetében nem értelmezhető adat.
23. *A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelöléseAz EK esetében nem értelmezhető adat.
24. *A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Az EK esetében nem értelmezhető adat.
25. *A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részéreAz EK esetében nem értelmezhető adat.

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 AdatEnergiatudományi Kutatóközpont
l. *A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolójahttps://www.ek.hun-ren.hu/gazdalkodasi-adatok/
2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveAdatok a gazdálkodási adatok létszámadatainál.
Külön táblázatban foglalt adatok szerint.
3. *A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondAz EK esetében nem értelmezhető adat.
4. *Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
                         
5.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 
6. *A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések 
7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekhttp://www.ek.hun-ren.hu/ nyertes-projektjeink/
8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)Közbeszerzési terv elérhetőség: https://www.ek.hun-ren.hu/kozbeszerzes