A Tanács Elnöke:

Imre Attila

Tel: +(36-1)-392 2222 mellék: 3366, 1117

E-mail: imre.attila@ek-cer.hu

A Tudományos Tanács(ok) testületi működését a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza. A Kutatóközponti Tudományos Tanács (a továbbiakban: KUTTA) a főigazgató tanácsadó szerve, amely a főigazgató egyszemélyi felelősségének érintetlenül hagyásával véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz a kutatóközpont tudományos kutatási tevékenységével kapcsolatos lényeges kérdésekben. A KUTTA a kutatóközpont legszélesebb körű szakmai fóruma. A Kutatóközponti Tudományos Tanács látja el mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály vagy egyéb vonatkozó szabályozás tudományos tanács hatáskörébe utal.

A KUTTA tagjai az intézeti tudományos tanácsok (ITT) mindenkori elnökei, valamint a főigazgató által kinevezett elnök (ez utóbbi lehet az egyik ITT elnök is). Az ITT-k tagjait a minősített tudományos fokozattal rendelkező kutatók választják, a minősített kutatók közül, 3-5 éves időtartamra. Az ITT elnököt az ITT tagjai választják, maximum az ITT megbízatásával megegyező időtartamra. Az ITT tagok és az elnök újraválaszthatók.

A főigazgató és az intézetigazgatók nem lehetnek a KUTTA tagjai. Mivel a KUTTA-tagság az ITT elnökséghez kötődik, így a KUTTA megbízatásának nincs időkorlátja. A KUTTA elnök kinevezése legfeljebb öt évre szól, egy személy több egymás utáni ciklusra is kinevezhető. A KUTTA minden kérdésben a jelenlévők egyszerű szótöbbségével dönt. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Személyi kérdésekben a szavazás mindig titkos. A KUTTA akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van.”

A Habilitációs szabályzat letölthető az alább linkről:

A KUTTA feladatai, különösen:

 • véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a kutatóközpont célkitűzéseinek, tudományos koncepciójának, kutatási főirányainak és témacsoportjainak meghatározására,
 • a középtávú időszakokban legalább egy ízben átfogó beszámolót hallgat meg egy-egy – a főigazgató által kijelölt – tudományterületről, aminek alapján javaslatokat tehet a tudományterület kutatásainak módosítására (bővítésére, szűkítésére, megszüntetésére),
 • véleményt nyilvánít a tudományos továbbképzéssel kapcsolatos kutatóközponti tématervek tekintetében, továbbá a Ph.D. tudományos fokozat elnyerése érdekében a kutatóközpontban készült dolgozatok tekintetében megállapítja, hogy a dolgozatban leírt eredmények az illető munkájából származnak-e,
 • fórumul szolgál neves hazai és külföldi szakemberek előadásainak,
 • elbírálja a kutatóközpontban a kutatási témákra beadott pályázatokat, javaslatot tesz a főigazgatónak a költségvetési támogatás felhasználására,
 • ellenőrzi a kutatási témákat és értékeli a tudományos eredményeket,
 • rendszeresen meghallgatja a projektekről szóló beszámolókat és értékeli a projektekben született tudományos eredményeket,
 • állást foglal az intézetek tudományos tevékenységével kapcsolatos kérdésekben, beleértve a tudományos minősítést, a tudományos főmunkatársi minősítő eljárás során a kutatói feltételek teljesülését,
 • a tudományos fokozattal rendelkező, tudományos besorolású közalkalmazottak magasabb fizetési fokozatba sorolását megelőzően a Tudományos Tanács nyilatkozik, hogy a kutatóközponti tudományos előléptetési szabályzat alapján történt rendszeres beszámoltatás eredményét alapul véve a közalkalmazott megfelel-e az elvárt kutatói követelményeknek,
 • véleményt nyilvánít a főigazgató által eléje utalt bármilyen – a kutatóközpont alaptevékenységével kapcsolatos – kérdésben,
 • beszámoltatja a fiatal kutatókat.

A KUTTA feladatai egy részét – amelyek csupán egyes intézeteket érintenek – átadhatja az illetékes ITT-knek.

A KUTTA szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal ülésezik. Szükség esetén az ülések online is megtarthatók.

A KUTTA ülésein a főigazgató, a gazdasági igazgató és az intézetigazgatók is részt vehetnek tanácskozási joggal.

A KUTTA működésével kapcsolatos további dokumentumok a KUTTA intranetes honlapján érhetők el.

A KUTTA tagjai:

Elnök: Imre Attila

AEKI TT elnök: Veres Gábor

EKBI TT elnök: Török Szabina

MFA TT elnök: Tapasztó Levente

KUTTA Titkár: Fábián Margit