Az elmúlt évtized EU FP7 and H-2020 elnyert pályázatai:

  1. BOOSTER – Terrorcselekmények sérültjeinek osztályozására szolgáló bio-dozimetriai módszerek kidolgozása elsődleges reagáló szervek részére), FP7, 2010 – 2013.

Résztvevő országok: Franciaország, Németország, Írország, Magyarország, Spanyolország.

A projekt célja terrortámadások (pl. un. „piszkos-bomba” robbantás) következményeinek gyors értékelésére (sérültek állapota, osztályozása) szolgáló bio-dozimetriai módszerek kidolgozása az eljáró elsődleges reagáló szervek részére. A projekt eredményeként létrejött egy eszköztár, mely a kidolgozott módszerek alkalmazását biztosítja. A projekt lezárásaként – hazai és nemzetközi szervezetek képviselőinek jelenlétében – sor került egy piszkos bomba robbantást szimuláló gyakorlati bemutatóra (1. ábra) a sérültek osztályozására és helyszíni ellátására kifejlesztett módszerek alkalmazásával. A projekt további célja e módszerek elterjesztésének elősegítése részben a felhasználók gyakorlati képzésével.

1. ábra Gyakorlati bemutató az Energiatudományi Kutatóközpontban

  1. SCINTILLA – Szcintillációs detektorok és új technológiák a nukleáris biztonság erősítésére, FP7, 2012-2014.

Résztvevők: Franciaország, Olaszország, EU JRC, Németország, Magyarország, Egyesült Királyság.

A projekt célja elveszett, rejtett, árnyékolt radioaktív és nukleáris anyagok kimutatására és azonosítására szolgáló technológiákat kiszolgáló széleskörű eszköztár létrehozása (2. ábra), továbbá a rövidesen elfogyó He-3 kiváltása, mely anyag a manapság használatos sugárkapuk alapvető alkotóeleme az Európai Unióban is.

2. ábra Közúti járművek ellenőrzésére szolgáló sugárkapu

  1. EUROSTARS MIQE 9481 – Ismeretlen eredetű sugárzás minőségi és mennyiségi kimutatására alkalmas mobil berendezés, 2015 – 2017.

Résztvevők: Egyesült Királyság és Magyarország.

A projekt célja lopott, csempészett, elveszett és talált radioaktív és nukleáris anyagok lokalizálására, valamint minőségi és pontos mennyiségi kimutatására szolgáló új, hordozható gamma és neutron sugárzást mérő detektorok (3. ábra) kifejlesztése és tesztelése a nukleáris biztonság erősítésére.

3. ábra Az Energiatudományi Kutatóközpont dinamikus (bal) és statikus (jobb) tesztlaboratóriuma

  1. INSIDER – Nukleáris létesítmények leszerelési technológiájának fejlesztése, H-2020, 2016 – 2021.

Résztvevők: Franciaország, Belgium, Cseh Köztársaság, Európai Unió JRC, Németország, Magyarország, Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, Spanyolország, Svájc, Egyesült Királyság, Ukrajna.

A projekt alapvető célja nukleáris létesítmények speciális körülmények (jelentős sugárzási szint, magas hőmérséklet, stb) között végzett leszerelési technológiájának (karakterizálásának) fejlesztése a keletkező radioaktív hulladék mennyiségének csökkentésére. A program keretében az EK gamma spektrometriai szakértői radioaktív hulladék karakterizálási feladatokat végeztek az SCK-CEN BR-3 típusú kísérleti reaktorában (Mol, Belgium, 4. ábra). Hasonló vizsgálatokra került sor az EU isprai kutató reaktorának leszerelése során keletkezett folyékony hulladék karakterizálása során is.

4. ábra Az SCK CEN (Belgium) kísérleti reaktor vizes aknájának leszerelése során végzett mérések

  1. ITRAP+10 Phase II. – Radioaktív és nukleáris anyagok illegális kereskedelmének megakadályozását célzó program, 2017 – 2019.

Résztvevők: Franciaország (2), Németország, Ausztria, Magyarország.

A program fő célja az EU 4 tagállamában működő sugárzásmérő detektorok tesztelésére szolgáló teszt laboratóriumok technikai képességeinek felmérése és továbbfejlesztése volt. Ennek keretében az öt laboratórium ugyanazon három, kereskedelmi forgalomban elérhető, mobil/hordozható detektort (sugárkapu, RID detektor és digitális személyi doziméter) tesztelte a vonatkozó nemzetközi szabványok előírásai szerint (5. ábra).

5. ábra Sugárkapu (bal) and RID (jobb) tesztelése az EK tesztlaboratóriumában

  1. C-BORD – Határátkelőknél történő hatékony konténer ellenőrzés, H2020, 2015 – 2018.

Résztvevők: Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Egyesült Királyság.

A projekt célja szárazföldi és tengeri határátkelőknél végzett konténer vám ellenőrzések hatékonyságának növelése. Az új (mobil és hordozható gamma és neutron detektorok, gázfázisú detektorok) ill. tökéletesített (mobil röntgen berendezés) technológiák ellenőrzésére két nemzetközi forgalmat lebonyolító kikötőben és egy EU/nem EU határátkelőnél került sor (6. ábra).

6. ábra. Konténer ellenőrzés mobil Röntgen berendezéssel (bal) és hordozható gamma/neutron detektorokkal (jobb)

  1. INCLUDING – Radioaktív és nukleáris vészhelyzetek kezelésére szolgáló nemzetközi szerveződés, H2020, 2019-2023.

Résztvevők: Olaszország, Ausztria, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország, Portugália.

A projekt egy föderáció keretében egy stratégia, egy szerkezet és a megfelelő eszközök kifejlesztésére irányul a meglévő erőforrások uniós szintű optimalizálásához, és a létesítmények és erőforrások hatékonyabb megosztási stratégiájának megvalósítását tervezi. Ezért a projekt fő célkitűzései: (1) vegyes képzési / kísérleti környezet kialakítása az RN gyakorlók számára; (2) központosított irányítási eszközök kifejlesztése az erőforrások távoli foglalásához és felhasználásához; (3) közös keretrendszer kidolgozása az RN-kiképzéshez, valamint a valódi fenyegetéseket szimuláló gyakorlatok kidolgozása a tagállamok létesítményeiben.

7. ábra Az INCLUDING projektben tervezett fejlesztések felépítése

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség koordinált kutatási projektjei (CRP):

  1. IAEA CRP J02003 (2013 – 2016) – Nukleáris törvényszéki célokat szolgáló nemzeti könyvtár létesítése Magyarországon

A kutatás számos összehasonlító minta elemzésére összpontosított, azonos és különböző elkobzásokból és különböző eredetű tételekből. Az elért eredmények felhasználásával kifejlesztettük a nemzeti nukleáris törvényszéki könyvtár első prototípusát azzal a céllal, hogy az ellenőrzés alól kikerült anyagok könnyebben azonosíthatóak legyenek.

  1. IAEA CRP J02012 (2018 – 2022) – Ellenőrzés alól kikerült nukleáris és egyéb radioaktív anyagok detektálására szolgáló sugárzásmérő berendezések fejlesztése

A program keretében a nukleáris biztonság erősítését célzó összehasonlító méréssorozat van folyamatban a Sugárbiztonsági Laboratórium sugárzásmérő detektorok tesztelésére szolgáló laboratóriumában. Nukleáris és egyéb radioaktív anyagok azonosítására és hitelesítésére szolgáló detektorok (HPGe és RID) tesztelésére került sor kalibráló sugárforrásokkal a kapott spektrumokat értékelő (FitzPeaks) és sugárforrás aktivitás mérésére szolgáló szoftverek (Origin) alkalmazásával. A méréssorozat szcintillációs RID detektorok tesztelésével folytatódik.

8. ábra Szcintillációs radioizotóp azonosító (RID) detektorok összehasonlító mérése

3 IAEA CRP J02013 (2019 – 2022) – Nukleáris biztonsági események kivizsgálásának korai szakaszában alkalmazandó módszerek és technológiák kifejlesztése

Az EK nukleáris törvényszéki kutatásai több különböző területre összpontosítanak, mint például a lezárt radioaktív források releváns eredetjelölő paramétereinek meghatározása; új, hatékony gamma-spektrometriai módszerek kifejlesztése ismeretlen (talált vagy elkobzott) nukleáris anyagok kategorizálására (8. ábra) és előzetes, terepi jellemzésére; módszerek kidolgozása a radioaktívan szennyezett hagyományos bizonyítékok elemzésére vagy a radiológiai bűnügyi helyszíneléshez a hagyományos törvényszéki szakértőkkel közös eljárásrend kidolgozása.

9. ábra Neutronforrások karakterizálása a nukleáris törvényszéki célú CRP projektben