Az Energiatudományi Kutatóközpont Energia és Környezetbiztonsági  Intézet

(1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.) pályázatot hirdet

intézetigazgató – főigazgató helyettes

pozíció betöltésére határozott időre; 2022. január 1-től három év időtartamra.

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tudománypolitikai, kutatástervezési és szervezési, irányítási ügyekben – mint a főigazgató közvetlen munkatársa – közreműködik a kutatóközpont tudományos koncepciójának, célkitűzéseinek meghatározásában, szervezetének kialakításában, tudományos terveinek, beszámolóinak összeállításában, végrehajtásuk irányításában, megszervezésében és az eredmények kiértékelésében. Felügyeli a tudományos laboratóriumok munkáját. Kezdeményezi az eredményes kutatómunka végzéséhez szükséges szervezési, személyi és anyagi intézkedések megtételét, a műszerezettség és a korszerű műszaki színvonal megteremtését, fejlesztését.

Felügyeli a konferenciákon való részvételt, rendezvények szervezését, a kutatóközpont munkatársainak publikációs tevékenységét, ápolja  és fejleszti a kutatóközpont nemzetközi együttműködési kapcsolatait.

Szorgalmazza a szolgálati találmányok kidolgozását és gondoskodik a kutatóközponti iparjogvédelmi tevékenység fejlesztéséről, az elért kutatási eredmények hasznosításáról, értékesítéséről, a kutatóközponti know-how védelméről,

Ellenőrzi az irányítása alatt álló intézetben a gazdasági, munkarendi és ügyrendi előírások betartását.

Eljár minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, belső szabályzat, irányító szervi rendelkezés, főigazgatói utasítás és eseti főigazgatói döntés a feladatkörébe utal.

Helyettesítésre adott megbízás szerint helyettesíti a főigazgatót annak távollétében, vagy akadályoztatása esetén.

Az intézetigazgató feladatát az Energiatudományi Kutatóközponttal kötött munkaszerződés keretében végzi.

Pályázati feltételek:

Büntetlen előélet, legalább PhD végzettség, az angol nyelv tárgyalási szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a korábbi vezetői gyakorlat.

A pályázatot elnyert vezető vagyonnyilatkozat tételére kötelezett.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Az oklevelek másolata, részletes önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, eddigi szakmai munkásságának, tudományos eredményeinek ismertetése. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkakör ellátására vonatkozó vezetési és tudományos elképzeléseit. Amennyiben a pályázó az Energiatudományi Kutatóközpont dolgozója, úgy az okleveleket, az erkölcsi bizonyítványt benyújtania nem kell.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat az Energiatudományi Kutatóközpont Főigazgatói titkárságához kell eljuttatni belső pályázó esetén személyesen, vagy postai úton az Energiatudományi Kutatóközpont címére: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2608/2021, valamint a pozíció megnevezését.

Beérkezési határidő: 2021. december 1.                          Elbírálási határidő: 2021. december 10.